شعر

نه هرکه قوت بازوی منصبی دارد               به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف

توان به حلق فرو بردن استخوان درشت          ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف

نماند ستمکار بدروزگار                                       بماند بر او لعنت پایدار


 

/ 1 نظر / 27 بازدید