معمای قرآنی

1-چند سوره از قرآن مجید با کلمه(الحمدالله)شروع میشود؟

الف:3     ب:4           ج:5                د:6

روزی یه سوال میذارم هر دوستی بلد بود ج بگه آخر شب ج خودم میذارم                                                                          جواب:پنج سوره از قران مجید با کلمه الحمدالله شروع میشود که به آن حامدات قرآن میگویند و عبارتند از سوره حمد،انعام،کهف،سبا،فاطر      

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 25 بازدید
انسان

[متفکر]نمیدونم..فکر کنم4

کبری

ج درسته [لبخند][گل] انعام فاطر سبا حمد کهف

انسان

[چشمک]5 سوره....حمد..انعام...کهف...سبا...فاطر

انسان

5...حمد...انعام...کهف...سبا..فاطر[نیشخند]