تواضع

زخاک آفریدت خداوند پاک         پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

حریص و جهان سوز و سرکش مباش   زخاک آفریدندت آتش مباش

چوگردن کشید آتش هولناک          به بیچارگی تن بینداخت خاک

چوآن سرافرازی نمود،این کمی         ازان دیو کردند،از این آدمی


/ 0 نظر / 22 بازدید