خودمونی

همه می دانیم که بودن را دیری نمی پاید و

روزی نه چندان دور راه سفر ابدی را در پیش

خواهیم گرفت  

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 23 بازدید
کبری

خوب سفری خوبی برامون باشه (هزاران بار آمین)[فرشته][فرشته]