سرآغاز

به نام خدایی که جان آفرید                           سخن گفتن اندر زبان افرید

خداوند بخشنده دست گیر                            کریم خطابخش پوزش پذیر

عزیزی که هر کزدرش سربتافت                      به هر درکه شد هیچ عزت نیافت

سر پادشاهان گردن فراز                               به درگاه اوبرزمین نیاز

نه گردن کشان را بگیرد بفور                          نه عذرآوران را براند به جور

وگر خشم گیرد به کردار زشت                        چو باز آمدی ماجرا درنوشت

 

              

/ 1 نظر / 25 بازدید
کبری

خدا کند شروع وپایان همه انسانها به لطف خداوند خوب رقم بخورد [فرشته][لبخند][گل]